Tin material
Home > Products > Tin material > Content
锡粒
Date:May 26, 2022 11:41 AM

产品特性:

执行标准:Q/YXG002—2003

牌号:GB/T728-1998

主要用途:本产品用作还原剂、制造合金、镀锡制品、生产有机锡及制品等。

性状:银白色有金属光泽的颗粒。物理化学性质同金属锡。产品规格:形态(圆形、水滴状、扁球状)粒度:1-2mm 2-4mm 4-6mm


next预成型焊片

close